Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMEEN

 

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Decpro Creatieve Communicatie en alle overeenkomsten waarbij Decpro Creatieve Communicatie partij is, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

1.2 Door de wederpartij, hierna te noemen ‘ de opdrachtgever ‘, gehanteerde voorwaarden zijn

niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Decpro Creatieve Communicatie zijn aanvaard.

 

 

Artikel 2 Offerte

 

2.1 Een door Decpro Creatieve Communicatie gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 

2.2 Indien in een aanbod van Decpro Creatieve Communicatie een aanbod van een derde partij is opgenomen, is Decpro Creatieve Communicatie niet aansprakelijk voor dit aanbod.

 

2.3 In een aanbod genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

2.4 Indien zich een verhoging van kosten van Decpro Creatieve Communicatie voordoet waarop Decpro Creatieve Communicatie geen invloed kan uitoefenen, kan Decpro Creatieve Communicatie de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer dan 15% bedraagt van de eerder overeengekomen prijs en indien deze verhoging niet voorkomt uit verzuim van de zijde van opdrachtgever of wijziging/toevoegingen aan de opdracht, kunnen partijen de betreffende overeenkomst ontbinden met dien verstande dat opdrachtgever gehouden is Decpro Creatieve Communicatie te betalen voor het reeds door Decpro Creatieve Communicatie geleverde en/of reeds ingekochte en zonder dat partijen overigens jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

 

2.5 Tenzij anders bepaald zijn de in een aanbod opgenomen prijzen niet door Decpro Creatieve Communicatie bij het uitvoeren van de opdracht te maken redelijke kosten begrepen. Deze kosten worden betaald door de opdrachtgever aan Decpro Creatieve Communicatie.

 

2.6 Indien Decpro Creatieve Communicatie noch opdrachtgever de opdracht schriftelijk of per email bevestigen en Decpro Creatieve Communicatie in overleg met de opdrachtgever een aanvang maakt met het uitvoeren daarvan, is de opdracht verstrekt conform het aanbod van Decpro Creatieve Communicatie.

 

 

Artikel 3 De overeenkomst

 

3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle verbintenissen van Decpro Creatieve Communicatie inspanningsverbintenissen.

 

3.2 Een overeenkomst kan ondermeer betrekking hebben op het leveren van programmatuur,

ontwerpen, concepten, scripts, een mediacampagne, website of onderdelen daarvan dan wel

combinaties daarvan. Een overeenkomst kan ook betrekking hebben op het ter beschikking

stellen van medewerkers en het ter beschikking stellen en beheren van technische? en

organisatorische faciliteiten. Goederen die ontstaan bij uitvoering van een overeenkomst

worden in deze voorwaarden als ‘ het werk ‘ aangeduid indien zij beschermd worden door

enig recht van intellectuele eigendom. In de voorgaande zin wordt gedoeld op, onder meer,

het auteursrecht, het merkenrecht, enig naburig recht, het modellenrecht, het octrooirecht

of het sui?generis recht dat de producent(en) van een databank beschermt.

 

3.3 Decpro Creatieve Communicatie is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verbintenissen.

 

3.4 In opdracht van opdrachtgever geleverd meerwerk zal door Decpro Creatieve Communicatie gefactureerd worden conform de overeenkomst ten grondslag liggende tarieven. Van meerwerk is sprake indien:

 

1. Opdrachtgever wijzigingen en/of toevoegingen in het geleverde wenst, hoewel is geleverd

conform de overeenkomst.

 

2. Opdrachtgever wensen heeft met betrekking tot het te leveren die bij het opstellen van de

offerte niet bij Decpro Creatieve Communicatie bekend waren en waarvan de realisering tot extra werkzaamheden en/of kosten aan de zijde van Decpro Creatieve Communicatie leiden.

 

3.5 Indien Decpro Creatieve Communicatie op verzoek van opdrachtgever derden inschakelt om werkzaamheden te verrichten of goederen te leveren, worden deze overeenkomsten op naam en voor rekening en risico van opdrachtgever aangegaan.

 

 

Artikel 4 Betalingen

 

4.1 Opdrachtgever betaalt binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die schriftelijk is overeengekomen. Indien geen betalingstermijn is vermeld, geschiedt de betaling door opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

4.2 Betaling geschiedt altijd zonder korting of schuldvergelijking.

 

4.3 Decpro Creatieve Communicatie is altijd gerechtigd opdrachtgever tussentijds en/of op basis van

aanbetalingen/voorschotten te factureren dan wel zekerheden voor nakoming door opdrachtgever te verlangen.

 

4.4 Bij niet (tijdige) betaling zal opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is,

in gebreke zijn.

 

4.5 Indien opdrachtgever in gebreke is, is opdrachtgever over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 4% per jaar. Tevens is opdrachtgever alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 20% over het door opdrachtgever verschuldigde met een minimum van € 500,? ( zegge vijfhonderd Euro ).

 

4.6 Indien Decpro Creatieve Communicatie kosten heeft moeten maken, welke kosten Decpro Creatieve Communicatie in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de bovengenoemde incassokosten, betaalt opdrachtgever deze kosten aan Decpro Creatieve Communicatie

 

 

 

Artikel 5 Termijnen en uitvoering

 

5.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komt Decpro Creatieve Communicatie niet in verzuim indien zij enige termijn niet in acht neemt.

 

5.2 Opdrachtgever is gehouden aan al datgene te doen wat nodig is om een tijdige en juiste nakoming door Decpro Creatieve Communicatie mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, correcte en duidelijke gegevens, benodigde materialen, toegang tot

apparatuur en werkruimtes en/of het tijdig aanbrengen van voor een juiste installatie benodigde voorzieningen. Extra werkzaamheden veroorzaakt doordat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet zullen als meerwerk worden gefactureerd.

 

5.3 Alvorens door uitvoering van een overeenkomst ontstane goederen worden geproduceerd of

openbaar gemaakt dienen partijen elkaar in gelegenheid te stellen de ontwerpen en/of de proeven goed te keuren. Indien Decpro Creatieve Communicatie daarom verzoekt, zal opdrachtgever zijn

goedkeuring schriftelijk of per email kenbaar maken.

 

5.4 Eventuele fouten in het geleverde dient opdrachtgever binnen 10 werkdagen aan Decpro Creatieve Communicatie te melden. Indien niet of niet tijdig wordt gemeld, is Decpro Creatieve Communicatie op juiste wijze haar verbintenissen nagekomen.

 

 

Artikel 6 Geheimhouding

 

6.1 Handelsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie van één partij die op grond van de

(uitvoering van) de opdracht ter kennis komen van de andere partij, zal deze partij niet aan

derden mededelen.

 

6.2 Decpro Creatieve Communicatie heeft het recht bekend te maken dat aan haar door opdrachtgever een opdracht is verstrekt, alsmede de globale strekking van de opdracht.

 

6.3 Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Decpro Creatieve Communicatie niet gerechtigd met de medewerkers, werknemers of samenwerkende partijen van Decpro Creatieve Communicatie overeenkomsten te sluiten die inhouden dat deze medewerker, werknemer of derde al dan niet in loondienst vergelijkbare werkzaamheden voor opdrachtgever verricht. Opdrachtgever wordt bij overtreding van dit verbod aan Decpro Creatieve Communicatie een direct opeisbare boete verschuldigd van € 30.000,? ( zegge dertigduizend Euro ) per overtreding en € 500,? ( zegge vijfhonderd Euro ) per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Decpro Creatieve Communicatie volledige schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 7 Rechten van intellectuele eigendom

 

7.1 Het auteursrecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom op de werken komen

exclusief aan Decpro Creatieve Communicatie toe. Opdrachtgever zal slechts die gebruiksrechten verwerven die schriftelijk zijn overeengekomen, dan wel in deze algemene voorwaarden zijn vermeld.

 

7.2 Tenzij het geleverde zich daar niet toe leent, is Decpro Creatieve Communicatie gerechtigd daarop haar merk(en) en of handelsnamen te vermelden. Opdrachtgever zal merken, handelsnamen en andere aanduidingen van intellectuele eigendom en/of identificatienummers en dergelijke niet van het geleverde verwijderen. Opdrachtgever zal zoveel mogelijk in haar uitingen Decpro Creatieve Communicatie als maker van het geleverde vermelden.

 

7.3 Decpro Creatieve Communicatie zal opdrachtgever vrijwaren tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat de werken inbreuk maken op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. Indien een hier bedoelde actie door een derde wordt ingesteld, heeft Decpro Creatieve Communicatie het recht het geleverde te wijzigen of te vervangen door een gelijkwaardig goed. De in dit lid bedoelde vrijwaring vervalt wanneer de opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen nadat hij van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die actie schriftelijk aan

Decpro Creatieve Communicatie meldt. Opdrachtgever zal alle relevante stukken onverwijld aan Decpro Creatieve Communicatie ter hand stellen. Decpro Creatieve Communicatie zal met uitsluiting van ieder ander gerechtigd zijn de wijze van verweer te bepalen en eventuele schikkingonderhandelingen te voeren.

 

7.4 Opdrachtgever garandeert Decpro Creatieve Communicatie dat (het uitvoeren van) een door haar aan Decpro Creatieve Communicatie verstrekte opdracht, door hem geleverde gegevens en materialen daarin begrepen, geen inbreuk maakt op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige andere rechtsregel, onverschillig uit wel rechtstelsel afkomstig. Opdrachtgever vrijwaart Decpro Creatieve Communicatie terzake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag terzake. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit privacyregelgeving, consumentenbescherming en fiscale regelgeving. Indien Decpro Creatieve Communicatie reden heeft aan het rechtmatigheid van openbaarmaking en verveelvoudiging van de door opdrachtgever aangeleverde gegevens of aan het uitvoeren van de opdracht te twijfelen, is zij gerechtigd haar verbintenissen op te schorten totdat opdrachtgever tot tevredenheid van Decpro Creatieve Communicatie aantoont gerechtigd te zijn tot bedoelde openbaarmaking en verveelvoudiging en dat uitvoering van de opdracht rechtmatig is.

 

7.5 Opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van alle noodzakelijke licenties met betrekking tot programmatuur waaraan Decpro Creatieve Communicatie werkzaamheden dient te verrichten.

 

7.6 Indien op verzoek van opdrachtgever werken van derden of andere producten van derden waarop rechten van intellectuele eigendom geldend kunnen worden gemaakt in de werken worden opgenomen, draagt opdrachtgever zorg voor het verkrijgen van de benodigde toestemmingen van die derden. Opdrachtgever vrijwaart Decpro Creatieve Communicatie voor alle aanspraken van

derden terzake.

 

7.7 Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat eventueel in haar opdracht door Decpro Creatieve Communicatie beheerde gegevensverzamelingen voldoen aan de geldende privacywetgeving.

 

7.8 Broncodes, werktekeningen, aantekeningen, schetsen, prototypes, film, gegevensdragers en

vergelijkbare materialen blijven altijd eigendom van Decpro Creatieve Communicatie. Broncodes worden niet ter beschikking van opdrachtgever gesteld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

 

Artikel 8 Gebruiksrechten

 

8.1 Opdrachtgever bezit slechts enig gebruiksrecht op de werken indien en voor zover hij zijn

verbintenissen tijdig en volledig nakomt.

 

8.2 Behoudens voor zover in deze voorwaarden met betrekking tot specifieke soorten werken

anders is bepaald, verkrijgt opdrachtgever het niet?overdraagbare exclusieve recht de werken openbaar te maken en te verveelvoudigen overeenkomstig de overeengekomen bestemming, oplage, publicatie, termijn en territorium. Indien geen bestemming is overeengekomen, geldt als bestemming slechts die bestemming waarvan opdrachtgever kan aantonen dat deze aan Decpro Creatieve Communicatie kenbaar is gemaakt of, bij gebreke daaraan, de meest beperkte bestemming die rechtstreeks uit de opdracht valt af te leiden. Indien omtrent de oplage niets is overeenkomen, heeft het recht betrekking tot één oplage. Indien omtrent de publicatie niets is overeengekomen, heeft het recht betrekking tot één publicatie gedurende de overeengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen bedraagt deze 12 maanden. Indien geen territorium is overeengekomen, is het territorium Nederland.

 

8.3 Opdrachtgever verkrijgt van Decpro Creatieve Communicatie het niet?exclusieve en niet?overdraagbare recht om geleverde programmatuur te gebruiken en het niet?overdraagbare exclusieve recht om een geleverde site of onderdelen daarvan te gebruiken. Met betrekking tot de eventueel tot de website of mediacampagne behorende programmatuur, is het gebruiksrecht niet?exclusief. Dit gebruik is een gebruik in computerleesbare vorm en is onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen van de overeenkomst en deze voorwaarden en aan de licentievoorwaarden die door de leveranciers van niet door Decpro Creatieve Communicatie vervaardigde en door Decpro Creatieve Communicatie bij opdracht gebruikte programmatuur worden gehanteerd.

 

8.4 Opdrachtgever mag de geleverde programmatuur slechts gebruiken op de computerapparatuur die partijen schriftelijk overeen zijn gekomen. Indien geen computerapparatuur schriftelijk is overeengekomen, is het gebruik beperkt tot gebruik op de computerapparatuur waarop de programmatuur voor het eerst door opdrachtgever is gebruikt.

 

8.5 Opdrachtgever mag, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gedurende 12 maanden

na levering van een site of onderdelen daarvan die door Decpro Creatieve Communicatie zijn geleverd, (doen) laden en openbaar maken op de door partijen overeengekomen computerapparatuur, dan wel op de apparatuur welke door de partijen overeengekomen Internetservice provider wordt gebruikt. Indien geen apparatuur of Internet service provider is aangewezen, is het gebruik toegestaan op en beperkt tot de apparatuur waarop de betreffende website of mediacampagne voor het eerst door opdrachtgever of een door hem aangewezen Internet service provider is gebruikt.

 

8.6 Opdrachtgever mag de geleverde programmatuur, website en overige mediacampagnes

slecht op enige andere computerapparatuur gebruiken indien de overeengekomen of de in

deze voorwaarden aangewezen apparatuur niet functioneert wegens storing? of

onderhoudswerkzaamheden. Bij eventuele hervatting van het gebruik op de apparatuur

dient het door Decpro Creatieve Communicatie geleverde direct uit de vervangende computerapparatuur verwijderd te worden.

 

8.7 Opdrachtgever mag de geleverde programmatuur, website en overige mediacampagnes ook

blijven gebruiken op de apparatuur die overeengekomen of in deze voorwaarden aangewezen apparatuur vervangt in het kader van capaciteitsuitbreiding of ‘upgrading'.

 

8.8 Het is de opdrachtgever uitsluitend toegestaan: De geleverde programmatuur, website en overige mediacampagnes in de in deze voorwaarden aangewezen computerapparatuur te laden en in beeld te brengen, indien en voor zover technisch noodzakelijk voor de verkregen gebruiksrechten;

 

8.9 Het is de opdrachtgever ondermeer niet toegestaan:

 

1. De door Decpro Creatieve Communicatie geleverde programmatuur, website en/of mediacampagnes, geheel of in gedeeltes, dan wel enige kopie daarvan de verhuren of uit te leven, dan wel derden inzage te geven in deze programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derden de door hen door de inzage opgedane kennis zullen aanwenden voor andere programmatuur.

 

2. Anders dan als in onderdeel van de in Artikel 8.9 sub I bedoelde handelingen uitvoering,

transmissie en opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Decpro Creatieve Communicatie

 

3. De door Decpro Creatieve Communicatie geleverde programmatuur, website(s) en overige mediacampagnes te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik.

 

4. De door Decpro Creatieve Communicatie geleverde programmatuur, website(s) en overige mediacampagnes anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, wijzigingen daarbij inbegrepen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan opdrachtgever is toegestaan.

 

8.10 Indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Decpro Creatieve Communicatie de werken gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan Decpro Creatieve Communicatie een vergoeding toe van driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een minimum van € 1.500,? ( zegge vijftienhonderd Euro ).

 

8.11 Het is opdrachtgever niet toegestaan de werken te wijzigen, Anders dan noodzakelijk is voor

wegnemen van onjuistheden ontstaan door veranderingen in de NAWTE gegevens van

opdrachtgever of vergelijkbare onjuistheden.

 

8.12 Decpro Creatieve Communicatie heeft het recht de werken te gebruiken voor eigen marketing en reclame.

 

 

Artikel 9 Levering programmatuur

 

 

9.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zal na het constateren van gebreken in de

programmatuur door opdrachtgever, Decpro Creatieve Communicatie de geconstateerde gebreken binnen redelijke termijn herstellen, in die zin dat na het herstel de programmatuur op essentiële punten aan de overeengekomen specificaties zal dienen te voldoen. De kosten daarvan zijn voor

Decpro Creatieve Communicatie indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld en in alle andere gevallen altijd voor opdrachtgever. De verplichting tot het herstellen van gebreken is beperkt tot een periode van drie maanden na (op)levering.

 

9.2 Eventuele kleine gebreken in de programmatuur die aan het gebruik niet in de weg staan

kunnen niet de reden zijn dat Decpro Creatieve Communicatie in verzuim komt.

 

9.3 Decpro Creatieve Communicatie garandeert niet dat alle gebreken in de programmatuur geheel kunnen worden verholpen.

 

9.4 Decpro Creatieve Communicatie verstrekt geen garantie indien:

 

1. De gebreken voortkomen uit het niet voldoen van de omgeving aan de vereiste

specificaties waarin het geleverde wordt gebruikt.

 

2. Opdrachtgever of derden de apparatuur of programmatuur waarop een opdracht

betrekking heeft wijzigen of trachten te herstellen, zonder voorafgaande schriftelijke

goedkeuring van Decpro Creatieve Communicatie.

 

3. Eventuele gebreken voortkomen uit onoordeelkundige, onbevoegde of onjuist gebruik

door opdrachtgever of derden.

 

4. Geconstateerde gebreken niet met bekwame spoed aan Decpro Creatieve Communicatie zijn gemeld.

 

5. Het door Decpro Creatieve Communicatie geleverde wordt gebruikt in combinatie met niet door Decpro Creatieve Communicatie geleverde of goedgekeurde apparatuur en/of programmatuur.

 

6. Opdrachtgever niet werkt met de meest recente versies van systeemsoftware en de

laatste dan wel de door Decpro Creatieve Communicatie opgegeven versie van systeemsoftware ( en aanverwante software ).

 

9.5 Eventuele werkzaamheden op grond van dit artikel zal Decpro Creatieve Communicatie zo snel als in haar mogelijkheden ligt, verrichten. Indien Decpro Creatieve Communicatie niet in staat is om op in haar ogen economisch verantwoorde wijze de geconstateerde gebreken te verhelpen, is zij gerechtigd onder terugbetaling van het door opdrachtgever terzake betaalde bedrag, de

programmatuur terug te nemen.

 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 

10.1 Indien opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld het geleverde te controleren en eventuele

fouten niet aan Decpro Creatieve Communicatie heeft gemeld, kan Decpro Creatieve Communicatie op grond van deze fouten niet in verzuim komen noch aansprakelijk zijn voor (gevolg)schade voortvloeiende uit deze fouten.

 

10.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van data en programmatuur,

onder neem door middel van het maken van voldoende back?ups. Indien bij de opdracht

telecommunicatie/Internetfaciliteiten worden gebruikt is opdrachtgever verantwoordelijk

voor de juiste keuze en de (tijdige) beschikbaarheid van die faciliteiten. Decpro Creatieve Communicatie kan hierbij bemiddelen en adviseren maar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het functioneren of niet tijdig geleverd worden van deze faciliteiten. Decpro Creatieve Communicatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.

 

10.3 Onverminderd de in deze voorwaarden verstrekte garanties, sluit Decpro Creatieve Communicatie iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van Decpro Creatieve Communicatie of door haar ingeschakelde derden, zulks tot een maximum van het bedrag van de opdracht.

 

10.4 Mocht, onverminderd het in voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van Decpro Creatieve Communicatie worden aangenomen, dan is deze beperkt tot de vergoeding waarop Decpro Creatieve Communicatie voor het door haar geleverde recht heeft, met dien verstande dat indien er sprake is van een overeenkomst met een duur van meer dan een maand, de aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding die opdrachtgever over één maand verschuldigd is.

 

10.5 Indien opdrachtgever nakoming vordert, is Decpro Creatieve Communicatie gerechtigd in plaats van nakoming tegen finale kwijting de op grond van dit artikel maximaal door haar te betaling

schadevergoeding aan opdrachtgever betalen.

 

 

Artikel 11 Ontbinding

 

11.1 Onverminderd haar bevoegdheden uit de Wet, kan Decpro Creatieve Communicatie een overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling indien :

? het faillissement van een der partijen is aangevraagd of uitgesproken

? opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem/haar dit wordt

verleend.

? Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen

of een substantieel deel daarvan verliest.

? Opdrachtgever niet tijdig door Decpro Creatieve Communicatie de verlangde zekerheden biedt.

? Decpro Creatieve Communicatie gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van opdrachtgever (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.

 

11.2 Door de ontbinding worden de vorderingen van Decpro Creatieve Communicatie opeisbaar en vervallen de gebruiksrechten op het geleverde.

 

 

Artikel 12 Overmacht

 

12.1 Indien Decpro Creatieve Communicatie al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en indien dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens Wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder hier onder meer wordt verstaan dat dit voortvloeit uit ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van diensten en

toepassing cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten of voortvloeit uit stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, terrorisme, overstromingen, molest en dergelijke, is ieder der partijen na 14 dagen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

 

12.2 Decpro Creatieve Communicatie kan zich ook op overmacht beroepen wanneer zij reeds in verzuim is.

 

12.3 Indien Decpro Creatieve Communicatie ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze presentatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

Artikel 13 Algemene bepalingen

 

13.1 Op de (rechts)verhouding tussen Decpro Creatieve Communicatie en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

13.2 Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde

rechtsverhouding uitsluiting voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens

voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.